Home / Cập nhật tiến độ / TIẾN ĐỘ THI CÔNG FLORITA ĐẾN NGÀY 08/05/2017

Tổng thể Block A

Tiếp tục thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 12 – Block A

Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 18 – Block A

Thi công hệ thống M&E từ tầng 4 đến tầng 18 – Block A

Thi công hệ thống PCCC từ tầng 3 đến tầng 18 – Block A

Tổng thể Block B

Tiếp tục thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 – Block B

Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 11 – Block B

Thi công hệ thống M&E đến tầng 18 – Block B

Thi công hệ thống PCCC từ tầng 3 đến tầng 18 – Block B

Lắp đặt cửa nhôm căn hộ đến tầng 9 – Block B

Tổng thể Block C

Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 11 – Block C

Thi công hệ thống M&E từ tầng 3 đến tầng 18 – Block C

Thi công hệ thống PCCC từ tầng 3 đến tầng 18 – Block C

Lắp đặt cửa nhôm căn hộ đến tầng 9 – Block C

Tổng thể Block D

Thi công hệ thống M&E từ tầng 4 đến tầng 18 – Block D

Thi công hệ thống PCCC từ tầng 3 đến tầng 18 – Block D

Tiếp tục thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 – Block D

Check Also

TIẾN ĐỘ THI CÔNG MOONLIGHT PARKVIEW ĐẾN NGÀY 16/09/2017

Lát gạch căn hộ tầng 5 block A Lát gạch căn hộ tầng 5 block …